Stqarrija mill-Pulizija Loghba finali - Valletta vs Hibernians Published on: 09-05-2012

Il-Kummissarju tal-Pulizija javvza li ghall-loghba finali tal-football tal-BOV Premier League bejn Valletta u Hibernians li se tintlghab fl-Istadjum Nazzjonali, Ta’ Qali fit-12 ta’ Mejju, 2012 fis- saghtejn ta’ wara nofsinhar (1400hrs) ser isiru dawn l-arrangamenti:

• Is-supporters ta’ Valletta ghandhom jidhlu f’Ta` Qali mit-Triq tar-Rabat, direzzjoni Muzew tal-Avjazzjoni u jipparkjaw il-vetturi taghhom fil-parking area ta’ wara l-enclosure li hemm fil-West Stand side.  Id-dhul ta’ dawn is-supporters se jsir mill-entraturi tal-istess stand cioe’ sides ‘C’ u ‘A’;

• Se jkun hemm ukoll dhul iehor mill-Millenium Stand Entrance A ghal dawk is-supporters tal-Valletta li se jaraw il-loghba mill-Millenium Stand;

• Is-supporters ta’ Hibernians ghandhom jidhlu f’Ta` Qali min-naha tal-Pitkali, H’Attard u jipparkjaw il-vetturi taghhom fil-parking area ta’ wara l-MFCC.  Il-qtuh tal-biljetti tad-dhul u d-dhul tas-supporters ta’ Hibernians se jsir mit-ticketing office tal-Millenium Stand Entrance ‘C’;

• Ser isiru tfitxijjiet fid-dhul ghall-istadium.  Ghandu jigi mgharraf li mhux permess li jiddahhlu horns, smoke canisters tal-kulur jew xi forma ta’ fireworks ohra, jkunu kif ikunu;


• Kulhadd huwa mwissi li mhux se jithallew jiddahhlu fl-istadium oggetti iebsa li jistghu jintefghu jew li jkunu oggezzjonabbli;

• Kliem offensiv u mgieba abbuziva huma projbiti fl-istadium u fil-vicinanzi;


• Se jigi emfasizzat li persuni li jigu biex jidhlu fl-istadium u li jkunu taht l-influwenza tal-alkohol mhux ser jithallew jidhlu fl- istadium;

• Mhux se jithalla pparkjar ta’ vetturi madwar l- istadium Nazzjonali f’Ta’ Qali u cioe fin-North Stand Area u fis-South Stand Area.  Nies f’dawn l-inhawi mhux permess specjalment wara l-loghba u t-transizzjoni minn dawn l-inhawi se tkun ikkontrollata mill-Pulizija.


WPC 25 Charlene Cilia
CMRU