Laqgha Generali Anwali 2017-2018 Published on: 31-05-2017Ghaziz Membru, 
Nixtieq Ninfurmak Ii l-laqgha Generali Annwali ghall-istagun ser issir nhar ll Hadd 11 ta 'Gunju 2017 gewwa s-sala St. Albert (Kullegg) it-Belt Valletta. Il-Laqgha tibda fid-9.00am, u jekk ma jkunx hemm kworum il-laqgha tibda nofs siegha tard. 
 
Registrazzjoni tal Membri u osservaturi tibda fit-08.00 am. 
 
Agenda 
 
1. Verifikazzjoni u kompozizzjoni tal-laqgha ghat dawk eligibbli ghal-vot
2. Hatra ta Kummissjonarji Elettorali
3. Minuti tal-Laqgha Generali Ii saretfi 12 ta' Gunju 2016
4. Rapport Amministrattiv 2016/17
5. Elezzjoni tal-President ghas-snin 2017/19
6. Elezzjoni ta' Segretarju Generali ghas snin 2017/19
7. Elezzjoni t'a Tezorier ghas snin 2017119
8. Elezzjoni ta 3 (Tliet) Vici Presidenti ghas snin 2017/19
9. Elezzjoni ta Membri Oridinarji tal Kumitat Valletta FC ghat stagun 2017118
10. Diskors Mill President is-Sur Victor Sciriha
11. Mozzjonijiet u jew emendi ghall-istatut
12. Affarijiet ohra.
13. Elezzjoni fejn din tkompli it -Tnejn 12 ta' Gunju il-kazin mis 6 pm-8 pm
 
Is Segretarju Generali ha jkun il-kazin nhar It-Tlieta 6 ta' Gunju miill-5 pm-7 pm u L-Erbgha 7 ta' Gunju mill- 10.00 am -1200 pm biex jilqa nominazzjonijiet (Kumitat) kemm ghall-ufficjali kif ukoll ghall-membri ordinarji flimkien ma ritratt (passport size) u proposti ghat xi tibdil fl-istatut.

Grazzi
 
Joe Attard
Segretarju Generali
Valletta FC