Elezzjoni Kumitat 2012-13 Published on: 09-06-2012


Il-Kummissjoni Elettorali mahtura mill-Laqgha Generali ta' Valletta FC ta' nhar il-Hamis 7 ta' Gunju tixtieq tinforma lill-membri li gie deciz unanimament mill-Kummissjoni flimkien mall-ufficjali ta' Valletta FC illi l-votazzjoni ghall-kumitat 2012-13 tigi null, u tinzamm is-Sibt 23 ta' gunju mill-09.00-14.00. Post tal-votazzjoni ser imun il-Kazin, 126 Sta Lucia Street, Valletta.

Il-Kummissjoni Elettorali titlob il-koperazzjoni tal-membri biex:

1. Il-membership tkun mhallsa dik tal-2011-2012

2. Kull membru intitolat ghal vot wiehed

Il-Kummissjoni Elettorali tfakkar ukoll li kull min irid jigbor id-dokument ghall-votazzjoni jrid bilfors jipprezenta il-Membership Card/ Karta tal-Identita


Grazzi
Joe Attard
Segretarju Generali
  •