Messagg lis-Supporters Beltin - Paul Zammit Published on: 02-05-2009

MEJJU 2009 - IX-XAHAR DETERMINANTI GHAL KAMPJONAT 2008/2009.

Gheziez,
Wasalna fl-ahhar xahar tal-maratona li ghandna ghall-istagun 2008/2009. Xahar determinanti, xahar li jarana niggieldu ghaz-zewg unuri principali li joffri l-Futbol Malti, xahar fejn irridu nkunu aktar b'sahhitna minn qatt qabel, xahar fejn nistghu nkompli nressqu l-unuri lejn dan il-klabb glorjuz taghna. Nixtieq li l-ewwelnett nitkellem ftit fuq dak li ghamilna sa issa matul dan l-istagun.

Wara li sirna Champions fl-istagun 2007/2008, xtaqna nkomplu nsahhu l-iskwadra, biex inzidu l-kompetittivita, ninvestu f'aktar plejers, u biex l-iskwadra tkun aktar kompluta u lesta ghat-tragwardi kollha tal-istagun. Ovvjament, li bhalma jigri dejjem, certu plejers li kienu jiffurmaw parti mill-iskwadra tal-2007/2008, hallew il-klabb, min ghal raguni u min ghal ohra. Kellna, bhal fil-kaz tal-barranin, min sab opportunitajiet ahjar barra l-pajjiz. Kellna wkoll min haseb li jkun ahjar jekk ifittex klabb iehor ghax kien qed isib ftit spazju mat-tim taghna, u kien hemm min gharrafnieh li ma jiffurmax parti mill-pjanijiet taghna ghall-istagun li gej. Sitwazzjonijiet normali fid-dinja tal-Futbol, fejn kull klabb u kull individwu, jipprova jsib l-ahjar soluzzjoni ghal gid tieghu. Matul ix-xahar ta Gunju 2008, ghamilna hafna xoghol biex nakkwistaw dawk il-plejers lokali kollha, li kienu jidhlu u jiffurmaw parti mill-pjanijiet taghna. Barra minn hekk, konna ghaddejjin fuq hidma kontinwa biex ningaggaw il-plejers barranin li kellna bzonn.

Fuq is-sitwazzjoni tal-barranin konna sfortunati li wara pjan biex jingiebu dawk il-plejers li tant konna ilna nahdmu fuqhom, bdejna nsibu intopp wara l-iehor, iz-zmien beda ghaddej u spiccajna nahdmu l-ewwel xhur b'barrani wiehed, Njongo Priso, li konna akkwistjna mis-suq lokali. L-iskwadra kienet xorta b'sahhitha u ghalhekk ippjanajna li f'Jannar naghmlu l-irtokki li jkun hemm bzonn, ghalkemm gibna wkoll Braziljan, Marcelo Tolomeotti, li ghal ragunijiet diversi, deher bic-car li mhux se jiffittja fl-iskwadra taghna. Dan l-investiment ma setax ikun possibli, li kieku jien ma kellix il-backing totali tal-President u l-kumitat tieghu, u hawn fejn pubblikament nirringrazzja lis-sur Victor Sciriha ghas-sapport totali li dejjem tani biex inkunu nistghu naghmlu l-iskwadra li nixti