Ghall-logħba tal-futbol BOV Premier League Valletta vs Hibernins Published on: 21-05-2009

Il-Kummissarju tal-Pulizija javza li ghal-loghba tal-futbol tal-BOV Premier League bejn Hibernians u Valletta li ser tintlghab fl-Istadjum Nazzjonali, Ta’ Qali nhar il-Hadd 24 ta’ Mejju, 2009, ser isiru dawn l-arrangamenti:
 
 • Is-supporters tal- Valletta ghandhom jidhlu f’Ta` Qali mit-Triq tar-Rabat, direzzjoni Millenium Stand u jipparkjaw il-vetturi taghhom f’dawk l-inhawi. Il-qtugh tal-biljetti tad-dhul tas-supporters ser isir mit-ticketing officetas-South Stand taht l-iscore board u dan ghal dawk kollha li jridu jmorru gewwa l-enclosure. Ser jkun hemm ukoll dhul iehor mill-Millenium Stand Entrance ‘A’ ghal dawk is-supporters ta’ Valletta li jkunu ser jaraw il-loghba mill-Millenium Stand. Il-Hrug ghas-supporters kollha ta’ Valletta ser jkun mill- Millenium Stand Side ‘A.
   
 • Is-supporters tal- Hibernians ghandhom jidhlu f’Ta` Qali min-naha tal-Pitkali, H’Attard, u jipparkjaw il-vetturi taghhom fil-parking area ta’ quddiem l-enclosure. Il-qtugh tal-biljetti tad-dhul tas-supporters ta’ Hibernians ser isir mit-ticketing office ta’ hdejn l-istess parking area u cioe minn fuq il-bridge West Stand Side ‘A’. Il-Hrug tas-supporters tal-Hibernians ser jkun ukoll mill-West Stand Side ‘A’
   
 • Ser jkun hemm ukoll dhul iehor mill-Millenium Stand Entrance ‘C’, ghal dawk is-supporters kollha newtrali li jkunu ser jaraw il-loghba mill-Millenium Stand Side ‘C’. Il-hrug ghalihom ser ikun ukoll mill- West Stand Side ‘A’.
   
 • Ser isiru tfitxijjiet fid-dhul ghall-Istadjum. Ghandu jigi mgharraf li mhux ser jigi permess li jiddahhlu horns, smoke canisters tal-kulur jew xi forma ta’ fireworks ohra, ikunu kif ikunu.
   
 • Kulhadd huwa mwissi li mhux ser jithallew jiddahhlu fl-Istadjum oggetti iebsa li jistghu jintefghu jew li jkunu oggezzjonabbli.
   
 • Waqt it-tfittxijjiet maghmula mill-Pulizija kull supporter ghandu juri il-biljett tad-dhul ghal-loghob rispettiv jew is-‘Season ticket’. Dawk il-persuni li mhux ser jkollhom fil-pussess taghhom il-biljetti ghal-loghob, mhux ser jithallew jidhlu mill-Pulizija
   
 • Kliem offensiv u mgieba abbuziva huma projbiti fl-Istadium u fil-vicinanzi.
   
 • Ser jigi emfasizzat li persuni li jigu biex jidhlu fl-Istadjum u li jkunu taht l-influwenza ta’ l-alkahol mhux ser jithallew jidhlu fl-Istadjum.
   
 • Mhux ser jithalla pparkjar ta’ vvetturi madwar l-Istadjum Nazzjonali f’Ta’ Qali u cioe fin-North Stand Area u fis-South Stand Area.
Raymond D’Anastas 21/05/09
Suprintendent