Avviz mahrug mill-Pulizija rigward il-loghba Valletta vs M'Xlokk Published on: 15-05-2009

Gheziz hbieb Beltin,

Nibda dawn il-kelmtejn sabiex nawguralkom successi fil-kampjonat tal-Premier League.
 
Kif tafu, nhar il-Hadd li gej 16 t'Mejju, 2009, ser tintlaghab il-loghba fil-kampjonat tal­Premier league Valletta vs Marsaxlokk.
 
Nixtieq nappellalkom sabiex tikoperaw mal-Pulizija u tobdu l-ordinijiet li jinghatawlkom f'dak li ghandu x'jagsam ghaz-zamma ta' l-ordni w il-paci pubblika. Nitlobkom tikoperaw ukoll mal-Pulizija li ser tkun ferm impenjata nhar il-Hadd minhabba l-Testa ta' San Publju 1-Furjana.
 
Ghalhekk jiena fil-kariga tieghi bhala Supritendent tal-Belt Valletta, ninstab konvinta li intom bhala cittadini maturi u ddixxiplinati ser tikkoperaw bis-shih mal-Pulizija bhal dejjem u tobdu d-direttivi li tinghataw f'dak li jikkoncerna direzzjoni tat-traffiku.
 
Ghaldaqstant, il-Pulizija hadet mizuri sabiex tinzamm 1-ordni u 1-paci pubblika. Intom gentilment, mitluba sabiex waqt li sejrin il-ground mill-Belt Valletta, ghandkom tohorgu mill-Belt fid-direzzjoni tal-Waterfront ghall-Marsa (mix-Xatt) u wara l-loghba gentilment mitluba tidhlu lura 1-Belt mill-istess direzzjoni, jigifieri mill-Marsa direzzjoni ghax-Xatt tal-Belt.
 
Niehu din l-opportunita' sabiex nirringrazzja fill-President tal-Valletta FC is-Sur Victor Scriha u l-kumitat tal-koperazzjoni u l-hidma kbira li dejjem urew mal-pulizija. F'isem il-kollegi tieghi tal-ewwel Distrett, nawruga lit-tim tal-Belt successi matul dan il­kampjonat. Nispera li ma ndumx ma niltaqa ' maghkom fil-futur qarib.
 

Grazzi

Supritendent Mamo

15.05.09